[1]
พจนี เ. และ บุญธรรม ต. ., “ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 285–299, พ.ย. 2021.