[1]
อินอ่อน พ. และ บุญธรรม ต., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 300–314, พ.ย. 2021.