[1]
มงคลชาติ ภ., ศรีดี ส., และ บุญศิริ ก. ., “กระบวนการสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีสงกรานต์ การเล่นสะบ้าของชาวมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 399–413, พ.ย. 2021.