[1]
วชิรวงศ์ไพศาล ส. ., แสงแก้ว ป., เสยกระโทก ป. ., และ ผกามาศ พ. ., “การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 255–269, พ.ย. 2021.