[1]
วิวรรธมงคล ก. . และ วิวรรธมงคล พ., “การศึกษาผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 270–284, พ.ย. 2021.