[1]
ศิริจันดา ส. และ พวงทอง จ., “ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ส่งผลต่อการแปลเป็นภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาของการแปลทางวิชาการ”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 370–383, พ.ย. 2021.