[1]
ปาปัดถา ฉ., “คุณลักษณะทางจริยธรรมและคุณลักษณะที่จำเป็นของนักศึกษาสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 69–83, เม.ย. 2022.