[1]
หงส์นภาดล ว., “การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์: คำจำกัดความจากนิยามต่างมุมมอง”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 344–358, พ.ย. 2021.