[1]
สวัสดิ์ ร. และ บัวสนธ์ ร., “การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 187–201, เม.ย. 2022.