[1]
วรพงศ์พัชร์ ณ. ., วชิรวงศ์ไพศาล ส. ., และ ผกามาศ พ. ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 211–225, พ.ย. 2021.