[1]
ภูมิวรมุนี ศ. . และ ธรรมบุตร อ., “ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 226–240, พ.ย. 2021.