[1]
สระบัว อ., อินทรประสิทธิ์ เ. ., บุณยะบูรณ ม. ., อุไรสกุล ส. ., และ แซ่จันทร์ อ. ., “การเพิ่มพูนคำศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์และคำกริยากับคำกริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 241–254, พ.ย. 2021.