[1]
สว่างศรี เ. ., “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 56–68, เม.ย. 2022.