[1]
พวงทอง จ. และ ศรีเครือดง อ. ., “เทคนิคการแปลเอกสารทางวิชาการ: ข้อผิดพลาดในการใช้คำและรูปแบบประโยค ที่พบบ่อยในการแปลเอกสารทางวิชาการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 87–101, เม.ย. 2021.