[1]
ช่วยเพล พ. ., คงประพันธ์ น. ., และ เผือกฟัก ส. ., “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ”, jlarus, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 543–556, ธ.ค. 2020.