[1]
ภณสิทธ์ อ้นยะ, “ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย”, jlarus, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 331–340, เม.ย. 2020.