[1]
ธนู ทดแทนคุณ, สัมพันธ์ สุกใส, วาสนา มะลินิน, จิราณีย์ พันมูล, และ นัทธี เพชรบุรี, “การศึกษาคุณภาพชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, jlarus, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 307–320, เม.ย. 2020.