เกตุฉ่ำ อัครเดช, และ น้ำสมบูรณ์ มนัสนันท์. 2022. “การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสำรวจพหุระดับ”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):41-55. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/257133.