วิวรรธมงคล พัสสกรณ์. 2022. “การพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):84-98. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256964.