เหมาะประมาณ ณัฐวุฒิ, และ พสุนนท์ ประสพชัย. 2022. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ของนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):27-40. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256863.