ประดิษฐ์แสงทอง ปัทเมศย์, ทรัพย์มหาโชค ภัสสรกันต์, และ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ พัทธ์ยมล. 2022. “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแนวคิด POSDCoRB”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):173-86. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256239.