ครุฑปาน วิไลลักษณ์, อำนวยพรเลิศ นพดล, และ เซี่ยงเจ็น กนกวรรธน์. 2022. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):1-12. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256105.