ฤทธิ์ชัย ฐพัชร์, และ ชาญสุวรรณ ปัทมาวดี. 2022. “กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในงานแสดงคอนเสิร์ตแบบเบิร์ด เบิร์ด โชว์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):13-26. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/255466.