สำลีเทศ กาญจนาวดี, และ อภิวัฒน์ไพศาล ณัฐพัชร์. 2021. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ของ GEN Z ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):329-43. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/255268.