เรืองฤทธิ์ อุทุมพร, และ ชัยรัตน์ ผกามาศ. 2022. “รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):113-27. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/255209.