สุพรรณยศ บัวผัน. 2022. “พิเคราะห์เพลงทรงเครื่องในหนังสือบทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ เล่ม 2 ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):158-72. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/255170.