พิบูลย์ ออมวจี, และ สุธาสิโนบล กิตติชัย. 2021. “การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้ามพิสัย: กรณีศึกษาประเทศฟินแลนด์”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):414-28. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254981.