ชมดี ชญานนท์, และ กมลสัจจะ วิเชษฐชาย. 2022. “ความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิง: จากวรรณกรรมสอนสตรี สู่ละครเรื่องเมียอาชีพ (PERFECT WIFE)”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):143-57. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254962.