เรือนคำ ณัฐกานต์, และ สุธาสิโนบล กิตติชัย. 2022. “การเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย กับการศึกษาไทย 4.0”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):128-42. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254881.