พนิตธำรง วัชรพงษ์. 2021. “การบริหารการประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจ”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):359-69. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254834.