วิภาวิน ดนิตา, พรหมฤาษี สุภาภรณ์, โพธิ์มณี เกรียงไกร, และ บุญเรือง รัชฎาพร. 2021. “การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):315-28. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254679.