พจนี เรืองชัย, และ บุญธรรม ต้องลักษณ์. 2021. “ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):285-99. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254666.