อินอ่อน พัชรมัย, และ บุญธรรม ต้องลักษณ์. 2021. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):300-314. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254652.