มงคลชาติ ภวิษย์กันฐพร, ศรีดี สุภาภรณ์, และ บุญศิริ กาน. 2021. “กระบวนการสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีสงกรานต์ การเล่นสะบ้าของชาวมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):399-413. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254519.