วชิรวงศ์ไพศาล สุริยะ, แสงแก้ว ปภาภัทร, เสยกระโทก ปรางทิพย์, และ ผกามาศ พงษ์ศักดิ์. 2021. “การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):255-69. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254449.