วิวรรธมงคล กรัณย์พล, และ วิวรรธมงคล พัสสกรณ์. 2021. “การศึกษาผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):270-84. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254389.