สุขวิน ไกรวิทย์. 2021. “แนวทางการวิเคราะห์ความอยู่รอดของวงดนตรีในช่วงสถานการณ์โควิด 19”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):384-98. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254321.