ศิริจันดา สมบัติ, และ พวงทอง จักกเมธ. 2021. “ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ส่งผลต่อการแปลเป็นภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาของการแปลทางวิชาการ”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):370-83. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254233.