ปาปัดถา ฉันทนา. 2022. “คุณลักษณะทางจริยธรรมและคุณลักษณะที่จำเป็นของนักศึกษาสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):69-83. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254120.