หงส์นภาดล วรรณวิภา. 2021. “การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์: คำจำกัดความจากนิยามต่างมุมมอง”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):344-58. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254105.