สวัสดิ์ รณธิชัย, และ บัวสนธ์ รัตนะ. 2022. “การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):187-201. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254044.