วรพงศ์พัชร์ ณฐาพัชร์, วชิรวงศ์ไพศาล สุริยะ, และ ผกามาศ พงษ์ศักดิ์. 2021. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):211-25. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/253605.