ภูมิวรมุนี ศิวธิดา, และ ธรรมบุตร อลิศรา. 2021. “ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):226-40. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/253590.