สระบัว อาคม, อินทรประสิทธิ์ เนาวรัตน์, บุณยะบูรณ มนพัฒน์, อุไรสกุล สายหยุด, และ แซ่จันทร์ อนุสรณ์. 2021. “การเพิ่มพูนคำศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์และคำกริยากับคำกริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (3):241-54. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/252782.