สว่างศรี เบญจพร. 2022. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 (1):56-68. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/252488.