พวงทอง จักกเมธ, และ ศรีเครือดง อภิษฎาข์. 2021. “เทคนิคการแปลเอกสารทางวิชาการ: ข้อผิดพลาดในการใช้คำและรูปแบบประโยค ที่พบบ่อยในการแปลเอกสารทางวิชาการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 (1):87-101. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/251539.