ช่วยเพล พรทิพย์, คงประพันธ์ นันทยา, และ เผือกฟัก สุภาวดี. 2020. “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 2 (3):543-56. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/248779.