ภณสิทธ์ อ้นยะ. 2020. “ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 2 (1):331-40. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/244842.