ธนู ทดแทนคุณ, สัมพันธ์ สุกใส, วาสนา มะลินิน, จิราณีย์ พันมูล, และ นัทธี เพชรบุรี. 2020. “การศึกษาคุณภาพชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ 2 (1):307-20. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/244817.