เกตุฉ่ำ อ.; น้ำสมบูรณ์ ม. . การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสำรวจพหุระดับ. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 41–55, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/257133. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.